ຊຽງຂວາງ - ຫົວພັນ


ພາກສ່ວນ
ຊື່ສູນ
ລະດັບ
ທີ່ຕັ້ງສູນ
ປະເພດ
ການສະໜັບສະໜູນ
ແຂວງ.ຊຽງຂວາງ

ປະກອບມີ 5 ເມືອງ 23 ສູນ,ເນື້ອທີ່ລວມ: 436,74 ຮຕ,ໃນນັ້ນ ສູນແຂວງ 02 ແຫ່ງ ສູນເມືອງ 00 ແຫ່ງ ກຸ່ມບ້ານ   21 ແຫ່ງ
ສູນພູຂີ້ເຫຼົ້າ
ເເຂວງ
ບ.ນາຫອຍ,ແປກ
ປັບປຸງ
ປັບປຸງພັນສັດໃຫຍ່,ທະນາຄານງົວ
ສູນຄັງເພາະ
ເເຂວງ
ບ.ຄັງເພາະ, ມ.ຄູນ
ປັບປຸງ
ປັບປຸງແນວພັນປາ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນຍອດງື່ມ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ໜອງເປັດ,ແປກ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ, ປູກພືດ
ສູນຄັງວຽງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຄັງວຽງ,ແປກ      
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ, ປູກພືດ
ສູນລາດບວກ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ລາດບວກ,ແປກ           
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ, ປູກພືດ
ສູນເຂດພັນ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ພັນ, ມ.ແປກ      
ປັບປຸງ
ຂະຫຍາຍພືດອາຫານສັດ,ຝຶກອົບຮົມ
ສູນລາດຮ້ວງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ລາດຮ້ວງ, ມ.ແປກ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນທົ່ງໄຫຫີນ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ທົ່ງໄຫຫີນ, ມ.ແປກ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນພຽງຫລວງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ອ່າງ, ມ.ພູກຸດ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນສຸຍວຽງໄຊ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ສຸຍວຽງໄຊ, ມ.ພູກຸດ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເຂດທ້າຍ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຢາຍ, ມ.ພູກຸດ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນນາຊາຍທອງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນາຊາຍທອງ, ມ.ພູກຸດ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນແສນອຸດົມ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ລາດແສນ, ມ.ຜາໄຊ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນກາງແສນ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນາຫວ້ານ, ມ.ຜາໄຊ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນລ້ອງມັດໄຕ້
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນາຍອງ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນລ້ອງປີວ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນາສະຫວັນ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນສຳພັນໄຊ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນາເມືອງ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເຂດຍຸນ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ກໍສີ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນຄັງວຽງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຄັງວຽງ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເຂດງາດ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ເຂດງາດ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເທດສະບານ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ນ້ຳພາງ, ມ.........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນຜະແຄະ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຜາແຄະ,ມ..........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນຄັງພະນຽນ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຄັງພະນຽນ, ມ........
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມລ້ຽງສັດ,ປູກພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ


ພາກສ່ວນ
ຊື່ສູນ
ລະດັບ
ທີ່ຕັ້ງສູນ
ປະເພດ
ການສະໜັບສະໜູນ
ແຂວງ.ຫົວພັນ

ປະກອບມີ 8ເມືອງ 07ສູນ,ເນື້ອທີ່ລວມ 28,82ຕ, ໃນນັ້ນ ສູນແຂວງ 02ແຫ່ງ ສູນເມືອງ 04ແຫ່ງ ກຸ່ມບ້ານ  01ແຫ່ງ
ສູນສົບຮາວ
ແຂວງ
ບ.ສົບຮາວ, ມ.ຊຳເໜືອ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມ ສາທິດປູກເຂົ້າ,ໄກ່,ໝູ,ປາ
ສູນບ້ານອົ້ງ
ແຂວງ
ບ.ອົ້ງ, ມ.ຊຳເໜືອ
ເກົ່າ
ສົ່ງເສີມລ້ຽງໝູ,ງົວ,ປາ,ພືດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເມືອງຮາມ
ເມືອງ
ບ.ເມືອງຮາວ, ມ.ຊຳເໜືອ
ປັບປຸງ
ຝຶກອົບຮົມ ສາທິດປູກພືດ,ລ້ຽງສັດ
ສູນເມືອງແຫວ່ນ
ເມືອງ
ບ.ເມືອງແຫວ່ນ,ຊຳເໜືອ
ປັບປຸງ
ທົດລອງປູກເຂົ້າ,ລ້ຽງແບ້,ໝູ,ປາ
ສູນເມືອງຢືດ
ເມືອງ
ບ.ເມືອງຢືດດ ມ.ຊຳເໜືອ
ປັບປຸງ
ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ໄມ້ອຸດສະຫະກຳ
ສູນແຈຝາຍ
ເມືອງ
ບ.ແຈຝາຍ, ມ.ແອດ
ປັບປຸງ
ປູກພືດ,ລ້ຽງສັດ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນເມືອງເປີ
ກຸ່ນບ້ານ
ບ.ເມືອງເປີ, ມ.ວຽງທອງ
ປັບປຸງ
ປູກພືດຜັກ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ,ລ້ຽງໄກ່,ແບ້