ເຊກອງ - ອັດຕະປື

ພາກສ່ວນ
ຊື່ສູນ
ລະດັບ
ທີ່ຕັ້ງສູນ
ປະເພດ
ການສະໜັບສະໜູນ
ແຂວງ.ເຊກອງ

ສູນຈະກຳໃໝ່
ແຂວງ
ບ.ຈະກຳ,ມ.ທ່າແຕງ
ເກົ່າ
ພືດຜັກ,ສັດໃຫຍ່,ໝູ,ສັດີກ,ເຂົ້າ
ສູນຫ້ວຍຂຽວ
ແຂວງ
ບ.ຫ້ວຍຂຽວ,ລະມານ
ເກົ່າ
ຜະລິດແນວພັນປາ


ພາກສ່ວນ
ຊື່ສູນ
ລະດັບ
ທີ່ຕັ້ງສູນ
ປະເພດ
ການສະໜັບສະໜູນ
ແຂວງອັດຕະປື
ປະກອບມີ 5ເມືອງ 6ສູນ,ເນື້ອທີ່ລວມ:  22 ຮຕ,     ໃນນັ້ນ ສູນແຂວງ 02ແຫ່ງ ສູນເມືອງ 00ແຫ່ງ ກຸ່ມບ້ານ  04 ແຫ່ງ
ໜອງລົມ
ແຂວງ
ບ.ຮົມເມືອງ,ສາມັກຄີໄຊ
ປັບປຸງ
ຂະຫຍາຍພັນເຂົ້າ,ຫຍ້າອາຫານສັດ
ສູນກ້າເບ້ຍ
ແຂວງ
ບ.ທ່າຫີນ, ສາມັກຄີໄຊ
ປັບປຸງ
ກ້າເບ້ຍໄມ້ອຸດສະຫະກຳ,ໄມ້ໃຫ້ໝາກ
ສູນໃຫຍ່ອຸດົມ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ໝາກເຂືອ,ໄຊເສດຖາ
ປັບປຸງ
ປູກພືດຕ່າງໆ
ສູນບ້ານຫີນລາດ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ຫີນລາດ,ສະໝາມໄຊ
ປັບປຸງ
ຂະຫຍາຍພັນເຂົ້າ,ຫຍ້າອາຫານສັດ
ສູນບ້ານນ້ຳປາ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ສົມບູນ, ມ.ຊານໄຊ
ປັບປຸງ
ເຂົ້າ,ພືດຜັກ,ພືດອາຫານສັດ,ປາ
ສູນບ້ານພະເມືອງ
ກຸ່ມບ້ານ
ບ.ວັດຫຼວງ,ໄຊເສດຖາ
ປັບປຸງ
ເຂົ້າ,ພືດຜັກ,ພືດອາຫານສັດ,ປາ